ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

 
ಡಾ. ಗೋಪಾಲ ಮರಾಠೆ 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಕೆ. ಕೆಂಪರಾಜು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು UGC BSR Faculty Fellow

ಡಾ.ಮೋಹನ್.ಸಿ.ಡಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ. ರಾಜೇಶ್. ಆರ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ರಗಿ ಜಡಿಮೂರ್ತಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು