ಸಂಪರ್ಕ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಅಣು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2419466
ಕಛೇರಿ: 0821-2419622
0821-2419624