ದಿನಾಂಕ 26-07-2021 ರಿಂದ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ