ಕೋರ್ಸ್(ವಿಷಯಗಳ) ವಿವರ

1.ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ 

2.ಎಂ. ಫಿಲ್. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ

3.ಪಿ. ಹೆಚ್‍ಡಿ. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ