ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಎನ್. ಎಸ್ ರಾಜು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ. ಜಿ. ವಿ. ವೆಂಕಟರಮಣ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು