ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ A ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದೆ.