ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ವೈ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜು 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
ಡಾ. ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ್ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಮೋಹನ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 

 

ಡಾ. ಎಂ.ಪಿ. ಸದಾಶಿವ 
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಿಯಾ 
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 
ಡಾ. ಕೆ. ಮಂಟೇಲಿಂಗು 
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು