ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್ (Choice Based Credit System) , ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು