About taking open elective for the final year students in postgraduate subjects of academic year 2023-24.

 

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ದಿನಾಂಕ 31.01.2024ರಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಎರಡನೇ ಸಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಯುಜಿ-ಪಿಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಎಸ್ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೋಲರ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್-2

 ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

 2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಇಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

2023-24£Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÆøïðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÁw ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß UUCMS Portal £À°è Upload ªÀiÁrzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÁV «±Àé«zÁ央AiÀÄPÉÌ ¸À°è¸ÀĪÀ §UÉÎ

 

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಪುನಃ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅ೦ತಿಮವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  UUCMS Portal ನಲ್ಲಿ  upload  ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ/ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ(ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು(offline ಮೂಲಕ) ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು UUCMS Portalನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಟ್ಟಿ/ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿಶೀಯ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ VI

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌(ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌(ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರ /ಅವಧಿಯ ಸ೦ಬ೦ಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಸುವ ಬಗೆಗೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿಗಳಿಗೆ Offlineನಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ -V

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ -IV

BCA ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣ ಸುತ್ತೋಲೆ

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NEP ಅನುಸಾರ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ UUCMS ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ  ಸುತ್ತೋಲೆ-V

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ-III

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ/ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ UUCMSನ ಮೂಲಕ Online ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NEP ಅನುಸಾರ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ UUCMS ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ  ಸುತ್ತೋಲೆ-III

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕಾಲೇಜು/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ NEP ಅನುಸಾರ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ UUCMS ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ-II

ದಿನಾ೦ಕ : 01-09-2023 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (CBCS and FCBCS) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) ಅನುಸಾರ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ UUCMSನ ಮುಖಾಂತರ Onlineನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ತರಗತಿ/ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ- 3

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ/ಡಿಪ್ಲಮೋ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) ಅನುಸಾರ ಪ್ರವೇಶಗಳ UUCMSನ ಮುಖಾಂತರ onlineನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) ಅನುಸಾರ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ UUCMSನ ಮುಖಾಂತರ Onlineನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಶ್ರೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೊಂದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ e-rupee ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ VPA (Virtual Payment Address) ಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಸಲ್ಲಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು UUCMPS Portalನಲ್ಲಿ Uploload ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

2022 23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ  ಪದವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ದ್ವಿತೀಯ  ವರ್ಷಕ್ಕೆ Lateral ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು UUCMS Portalನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ-3

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಿ.ಜಿ.ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ (ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ (Offline ​​ಮೂಲಕ) ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ

ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಸುತ್ತೋಲೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ Yogic Science Program ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಇಡಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ” ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ ಕೋರ್ಸಿನ UUCMS ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ ಕೋರ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ - ಅಧಿಸೂಚನೆ -1

ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ (NEP) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನುUUCMSನಲ್ಲಿ Upload ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಪಾಲಿಮರ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೊಗ್ರಾಂಗೆ Offline ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಲ್‌.ಎಲ್‌.ಎಂ. ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗೆ Offline ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಆರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಅನ ಎರಡಸೇ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾ೦ಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅರ್ಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಸಾಯಿತಿಯಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸೀಡುವುದರ ಖಗೆಗೆ.

BCA ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೊ೦ದಲು ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದ Diploma ಪಾಸಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣ.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸುತ್ತೋಲೆ - 5)

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅನುಮೋದನಾ ಪಟ್ಟಿ/ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಧೀನದಲ್ಲ ಬರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ ಅಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅನುಮೋದನಾ ಪಟ್ಟಿ/ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸುತ್ತೋಲೆ - 3)

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸುತ್ತೋಲೆ - 2)

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸುತ್ತೋಲೆ - 2)

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ(ಸುತ್ತೋಲೆ - 1)

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ(ಸುತ್ತೋಲೆ - 1)

Non-NEP Scheme ನಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ NEP  ಅನುಸಾರ UUCMSನ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ 2,4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಅಂತಿಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ  NEP ಅನುಸಾರ UUCMSನ ಮುಖಾ೦ತರ Onlineನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ 2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) (Non-CBSC)/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿ.ಯು. ಬೋರ್ಡ್‌ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ.

2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ Open Elective ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

BASLP & MASLP Course Regulation Government Approval

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ. UUCMS ಮುಖಾಂತರ Online-ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ (Open Elective) ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ.

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ.

B.Ed 1st and 3rd Semester Examination Time Table - June 2022

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು UUCMSನಲ್ಲಿ Upload ಸಂಬಂಧ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ UUCMS ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿ.ಇಡಿ. ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಕ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ UUCMS ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ/ ಪಿ.ಜಿ.ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ (ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ &ಓ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು 16.02.2022ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ.

ದಿನಾಂಕ 14-02-2022, 15-02-2022 ಹಾಗೂ 16-02-2022ರಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಖುಗಳಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (2ನೇ ವರ್ಷದ) ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2021-21ನೇ ಸಾಅನ ಹಿ೦ದುಳದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಶುಲ್ಧವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಮರುಭರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ದೆ.

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗನ ಸ್ಥಾತಕೋತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

B.Ed Time Table of the year 2021-22

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಬಾಕಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗೆಗೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ -4

Constitution of Selection Commitee for various admissions to PG Degree/Diploma/Certificate and Other Courses

Change of Nomenclature Master of Fine Arts to Master of Visual Art

ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2

ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯ(Open Elective)ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿವಿಧ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳ Programme Structure ಮತ್ತು Open Elective/SEC ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹೊಸ ಶಿಷ್ಯವೇತನ (Scholarship) ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸು ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

Open Elective Admission in Offline 

Last date for admission to the second and third semester UG Courses for the academic year 2021-22 is extended Circular - 2

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು  ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ-II

Last date for admission to the second and third semester UG Courses for the academic year 2021-22 is extended Circular

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು  ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ -1

ಮೈ.ವಿ.ವಿಯ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಗಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ

Constitution of Selection Committee for admission to PG Degree/Diploma and Certificate course for the academic year 2021-22

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ Admission Portalನಲ್ಲಿ Register ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿ.ವಿಯ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

PG course 2nd and 3rd year adminssion for the academic year 2021

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿ.ವಿಯ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುನ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಎನ್‌ಇಪಿ -2020ರ ಅನುಸಾರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

Open Elective ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

Open Elective Allotment List 2021

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋಸಿðನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 

2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ 2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿ.ವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸುಗಳ 2,4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ವಿ.ವಿ. ಕೋಟಾದಡಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು State Scholarship Portal ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಪ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಮೋದನಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 3

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ -2