ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ವಿಭಾಗ 01

0821- 2419450

ವಿಭಾಗ 02

0821- 2419208

ವಿಭಾಗ 03

0821- 2419315

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

registrar@uni-mysore.ac.in

ಪ್ರವೇಶಾತಿ

 

ವಿಭಾಗ 04

0821- 2419605/0821-2419609

 

ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಿಭಾಗ 01 (Degree Certificate, Migration Certificate, Transcripts, Consolidated Marks Card, Medium of Instruction, Degree Certificate Verification, WES Verification)

0821- 2419550

ಫಲಿತಾಂಶ/ಆನ್‍ಲೈನ್ ನೊಂದಣಿ

0821- 2419322

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ

0821- 2419410, 0821- 2419615

ಕೆ-ಸೆಟ್

0821- 2419202, 0821- 2419439, 0821- 2419426

ವಿಭಾಗ 02

0821-2419273, 0821-2419220

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

re@uni-mysore.ac.in

coeunimysore@gmail.com

ಆಡಳಿತ

ವಿಭಾಗ

0821- 2419361

ವಿಭಾಗ 02

0821- 2419512

ವಿಭಾಗ 03

0821- 2419209

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

registrar@uni-mysore.ac.in

ಹಣಕಾಸು

 ವಿಭಾಗ

0821- 2419329

ವಿಭಾಗ 02

0821- 2419217

ವಿಭಾಗ 03

0821- 2419218

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

fo@uni-mysore.ac.in