ಸಂಪರ್ಕ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ,
ಕಛೇರಿ: 0821-2419551, 789