ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ


ಡಾ. ಶುಭ ಗೋಪಾಲ್ 

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ. ಎಸ್. ಸತೀಶ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ. ಎಂ. ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು