ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಶುಭ ಗೋಪಾಲ್ 

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ. ಎಸ್. ಸತೀಶ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಎಂ. ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು