ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ ಮಾನ್ಯತೆ/ಸಾಧನೆ

ಡಾ. ಶುಭಗೋಪಾಲ್ – ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂಡೋ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಫೆಲೊಷಿಪ್ 2018 ಟೊರೊಂಟೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
 
ಡಾ. ಎಂ. ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂಡೋ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಫೆಲೊಷಿಪ್ 2018 ಓಟ್ಟಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ