ಸಂಪರ್ಕ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 0821 - 2419328 - ಕಛೇರಿ

               0821 - 2419735 - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು