ವಿ.ವಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಹುಣಸೆ ಮತ್ತು ಮಾವು ಫಸಲನ್ನು ಬಹಿಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ