2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಂತರ ವಲಯ ಪುರುಷರ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಗ್ರೂಪ್ -1 ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪದವೀಧರರ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಬಂಧ