ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 26 ಮತ್ತು 27ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2018ರಂದು ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ