98ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸ್ನಾತಕ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ