98ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆ