ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಮಹಿಳಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಂಕಥನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ