ಕಡಿದ ರೆಂಬೆ, ಒಣಗಿದ ಮರಗಳನ್ನು ಮರು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ