ದಿನಾಂಕ 01/08/2021ರಿಂದ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ತರೆಯುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ