2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಸೀಬೆ ಮತ್ತು ಸೀತಾಫಲ ಫಸಲನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಬಗೆಗೆ