ಯುಜಿಸಿ ಬಿಎಸ್ಆರ್ Faculty Fellowship ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೆಲೋಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ