Sir M Visvesvaraya

Sir M Visvesvaraya
(1861-1962)
Dr. S Radhakrishnan
(1888-1975)
Kuvempu
(1904-1994)
U R Ananthamurthy
(1932-2014)
Prof C N R Rao
(1934-present)

Information